Eindigt stabat mater meet

woorden die beginnen met st misjon.info woordenboek

1 M U Z I E K B O E K y a r d e n M U Z I E K B O E K2 Muziek vangt emoties die niet met woorden zijn te vangen. Daarom. Staaks • Staals • Staarink • Staas • Staats • Staatsbosbeheer • Staatscourant • Staatscouranten • Staatsdoema • Staatsen • Stabat Mater • Stabel • Stabroek. Het jonge publiek zit met een biertje in luie banken voor het podium en dirigent .. zeggen dat Sjostakovitsj' Negende Symfonie begint waar Mozart eindigt: bij .. Stabat Mater Silvestrov Diptychon Rachmaninov Preludes op.

J a, ja, meneere Paster, g'hebt gij schoon klappen, weet-te gij dat sichten moeder op 't kerkhof ligt, dat ik hier moedermensallene sta met al 't werk, en dat het er hier niet op gewonnen is om entwie to houden.

En ten andere waar zou ik het geld halen om dat al to bekosteneren. Maar Charles, zei de Paster, dat is allemale waar wat ge daar zegt, maar waarom trouwt ge niet? Ikke, trouwen, meneere Paster -- maar ge moet met tween zijn om to trouwen. En waar op Gods wereld zal ik aan mijn gerief geraken aan mijn elde. Fen beetje geduld, en binnen korte dagen kom ik of met goe' nieuws.

De Paster dacht daarbij aan Clemansje. Hij lies er geen gras over groeien en nog dezelf de dag viel hij bij Clemansje met de deure in huffs. Die smeet bet niet verre, maar ze gebaarde toch tegen to stribbelen, peist e'keer, meneere Paster, alto met een mannemens in betrekking komen, entwie dat ge schier niet 'n kept, 'k ontzie dat lijk de dood.

Maar de Paster kende dat liedje en gij grote truntekouse, zei hij, 't is toch simpel, Charles moet maar 'n keer binnenspringen, bijvoorbeeld voor de vespers, wat is er daar flu in gelegen. En, meneere Paster, zou je gij dan ook trachten bier to zijn? Maar ba neen ik, ge kunt dat wel peizen. Ge zijt gijlder tegare mans genoeg om dat to bedisselen. J amaar, meneere Paster, 't is maar at ' peize, alto met 'n vreemde mannemens in huffs, geheel ailene en zonder verweer En daarbij, nog meer dan datte, meneere Paster zijt gij wel zeker dat 't mij zalig is.

Dat was to peizen, loech de Paster in z'n eigen en luistert Clemansje, zei hij, we zijn nu in de goe' weke en zaterdag keren de klokken were van Rome.

Maar dat blijf t nu onder ons, ge hebt maar uw oren goed open to zetten, ge blijft binnen, en van zo gauwe gij ze hoort trek je 't venster open. En als de klokken zeggen Mansje trouwt maar, Mansje trouwt maar Maar is 't dat ze zeggen Mansje trouwt niet, Mansje trouwt niet Die nacht van goevrijdag op zaterdag 'n look ze bijna geen oge en ze droomde van klokken en van trouwen dat ze er 's nuchtends een zeer hoof d van had.

Ze was al wakker henne voor bane en danig op haar ongemak als almeteenkeer de klokken aan 't luiden gingen en 't was van Mansje trouwt maar, Mansje trouwt maar. Over van blijdschap ging Clemansje na de noene naar meneere Passers en in een hennegeweld trok ze bijkans de belle over.

He, de klokken enee, zei ze al snakkend achter heur asem, 't is trouwen meneere Paster, z'hebben wel duist keers gezeid Mansje trouwt maar, Mansje trouwt maar. Van goe' nieuws gesproken, das is ten minste nu 'n keer goe' nieuws Clemansje.

Maar meneere Paster, hand over herte, was peize gij, zou ik bet toch nog aangaan, en aan mijn ouderdom, ik wete waarlijk niet of ik nog zou trouwen, ja of neen. Meneere Paster gebaarde Clemansje to geloven, maar hij wist wel beter en ik ben bet zogoed als zeker, zei hij, maar voor alle zekerheid, ge zult sef f ens weten waaraan je to houden.

En hij ging zij n gaanstok halen en Clemansje flu moet je goed opletten, zei hij, ik zal hem bier rechte zetten, en 't is flu to zien langs welke leant hij zal vallen, valt hij langs mijn leant 't is neen, valt hij langs uw leant 't is ja. Hij zette de stole schone rechte, maar gaf hem zichtbaar een duwke das hij weg viel van Clemansje. Jamaar, meneere Paster, alto niet geboerd, 'k heb bet gezien, l e zeurt. Clemansje, stelt jen herte gerust, 't is trouwen zo zeker als twee en twee viere is, en trouwt maar zonder vaar of vreze.

Zo Mansje moest niet meer weten en je zijt van herten bedankt meneere Paster, en blijgezind trok ze huiswaarts. En 's anderendaags, den hoogdag van Pasen, voor de vespers, klopte Sarel aan Clemansjes deure. Heef t de Paster dervan gesproken? Wat peis je ervan? Moet das flu al zo zere gaan, ge kunt geen peerd to lope beslaan. Mag ik zondag misschien 'n keer 8 4 werekeren? Ba jaje enee Charles. Daarmee was Sarel uitverteld en buiten voor de deure. De naaste zondag werd hij ontvangen op een potje caf fe en, van een verzet komt er een belet, ze zouden het niet to lang uitstellen, en daarbij das lang vrijen 'n is nooit en voor niemand geraadzaam, lange vrijagien zijn zelden mariagien, placht Moeder zaliger to zeggen zei Clemansje.

En de volgende zondag vielen ze van de preekstoel en drie weken later was 't bruilof t en Clemansje kwam binnen op 't hof - steedje 't Eersgat. En wel das ik er bij was en mijn ogen meehad als meneere Passer wilde zeuren met zijn stole, zei het in zijn eigen. Naverteld naar wat ik hoorde van R. Werd nog weer verteld, of beter: Nota bij bet vertelsel. Twee thema's worden samengevoegd: Stith Thompson rangschikt die thema's in het algemeen onder: Motif-Index of Folk-Literature, Copenhagen, dl.

Toch wijst de Meyer onder hetzelfde typenummer op een drietal varianten, waarin de oude vrijster de raad van de klokken moet opvolgen. Jan Grauls ook Griet all naam van een kanon.

Voor het Gentle kanon heeft Dr. Grauls zich vergenoegd met de vaststelling dat het reeds in Dulle Griete genoemd werd. De Vlaamse Dulle Griete heeft echter een verleden das meer aandacht verdient, de vij f tiende eeuw telde meer dap een grote of dulle Griet waarmede onze geleerde Bruegelkenner voorzeker gaarne zal kennis maker.

misjon.info - Hiking

De oudste bronnen die gewagen van een vervaarlijk Vlaams kanon met een eigennaam zijn f ranstalig. De vermelding komt voor in het relaas van de veldtocht door hertog Jan zonder Vrees ondernomen tegen de Fransen in Vermandois. De stall Ham werd in belegerd en kapituleerde zodra de Vlamingen, die het gros van het hertogelijke leger uitmaakten, hun grote donderbus in werking brachten.

In zijn berijmde kroniek geschreven ca. Uitvoeriger is de beschrijving in een Bourgondische kroniek. Hier volgt de belangrijke tekst. Or advint que quart Flamens, les quelz estoient au siege devant Hem, et eurent assis et ajuste plusieurs bombardes et canons tout press pour getter, yl y en avoit trois principales dons Tune estoit appelte le grosse griele De hertog voert onderhandelingen voor de overgave.

Les Flamens adopt leur envoyerent une pierce plus grosse qu'un tonnel qui estoit en la grosse griele. Nlais le born- 1 Dr. Note sur le grand canon de Gand et son nom populaire.

Lezing in de Kon. Academie ; over enomen in Recueil de memoires et notices historiques II Gent Het is dus goed mogelijk dat de grosse griete van de France bronnen een benaming is van een Gentse bombarde of grote donderbus. Reeds in heeft de historicus J.

De Smet de Gentse Dulle Griete in deze Grielle - hij kende alleen de tekst van Cotignies - van willen herkennen 5. Het groot kanon wordt echter in Vlaamse bronnen voor het eerst met de naam Dulle Griete genoemd door de Gentse patricier en annalist Christoff el van Huerne inhet jaar dat de Gentenaars hun donderbus uit Oudenaarde hebben teruggehaald.

Er liggen nogal wat jaren tussen en En Om nog een ogenblik bij Gent to blijven: De stad Brugge was echter in die jaren ook niet zonder Griete. Het stuk werd in geverf d en met wapenschilden versierd ; de stadsrekening f.

De Chronique zelf konden we tot nu toe niet identificere,n ; de tekst is niet genomen uit Monstrelet. VI 5 De Smet a. Grfele komt in geen Vlaamse teksten voor. In was de grote busse van Brugge geheten David, naar de j onge bij belse held met de slinger 8Nog een andere Griete verschijnt in een rederijkersvers uit het jaar Karel de Stoute voerde op zijn veldtocht in Gelderland in dat jaar een groot kanon mede: Heer Anthonius Stalin, die in pastoor to Axel in Zeeuws-Vlaanderen was, heeft aan dit feit een van zijn chronograf ische kwatrij nen gewij d 9 Nymmeghe in Ghelderlant en wilde hem niet opgheven, Dat coste menighen mensche tleven ; Doe wasser een busse, hiet Dulle Magriete, Die poorten en vesten scoot al to nyete.

Een dune Magnet is een felle, sterke, durvende vrouw. De benoeming van kanonnen blijkt in de loop van de Bourgondische eeuw niet immer het accent to hebben gelegd op de kwaadaardigheid van de grote busse.

Griele, in door f ranssprekenden gehoord, is een vleivorm van Margareta ; Griete, uit de vlaamse teksten van en later, is eerder het tegendeel. Gedichten en Fragmenten II De kronieken, o. Maar hij zit flu eenmaal in 't Naamse, en hij heeft in de Guetteur Wallop zijn bijdrage geschreven over de volksheilige Suit Markoen, die bij ons niet onbekend is 1.

Zijn onderzoeksterrein bestrijkt ook West-Vlaanderen, en dit alleen is al een reden om zijn studie hier uitvoerig to bespreken. Dan een overzicht van de lokale vereringen in Frankrijk, Belgie, Duitsland en Holland. WestVlaanderen komt op de lijst met twee vermeldingen Kortrijk 0. Voor 't eerste geval bezorgde onderpastoor Billiet inlichtingen, en voor 't antler nam pastoor Lambrecht de rol van Heilige Geest over.

Abbe Blouard is die gedienstige Westvlamingen van harte dankbaar, zo schrij f t hij mij ; zoveel to meer daar hij in andere bisdommen nogal dikwijls aan dovemansdeur klopte. Juist entwat voor de Biekorvers! Ik wil er vandaag mee beginners - er moet iemand de eerste stag zetten - in de hoop das nog anderen volgen. Eerst moeten we, in 't kort, kennis makers met Sint Markoen Nlarculphus in 't latijn ; bij de fransen Marcou 1 of Marcoulf.

Hij words meest gevierd op zijn sterfdag, 1 meiof eldersen is de stichter van het klooster Nanteuil in de Cotentin. Hij zal, zoals het in die vroege tijden nog meer gebeurde, zijn klooster bestuurd hebben volgens de grote regels van de kristelijke volmaaktheid, zekere algemene princiepen van 't monastiek levers, en zijn eigen gezond oordeel. Met een heilige, die in alles 't voorbeeld geeft, als leidsman, kan men best geschreven wetten missen. Na zijn flood gingen de monniken van Nanteuil over tot de Benediktijnerregel ; daarmee words Markoen een gewoon Benediktijnerabt, met staf en borstkruis.

Als onderscheidend ikonografisch kenteken last men een miniatuur-koningsfiguurtje bij hem neerknielen: Maar Markoen is dus een snort posthume benediktijn. Of, zoals de spirituele Jezuiet Cahier het zal zeggen Encore un de ces benedictins qui n'entendirent jamais parley de 1 R. Saint Marcoul, abbe de Nanteuil Te verkri en bij de schrij'ver to Mozet Namecheprov. Namen ; prijs 25 Schrijver liet Biekorf zijn twee westvlaamse cliches gebruiken: Ik zou hem eerder bij de Iro-Schotten onderbrengen.

Hijzelf gaat toch graag de vastentijd op de Normandische kusteilanden doorbrengen, en laat das ook aan zijn monniken toe. Dat reizen en trekken zit deze Iro-Schotten in 't bloed: In de jaren slaan de monniken van Nanteuil voor de Noormannen op de vlucht. Natuurlijk met hun tresoren: In ons geval met deze van Sint Markoen.

Ten slotte zetten ze zich neer to Corbeny, halfweg o de grote staatsbaan van Laon naar Reims. CorbenY was een oude koninklij'ke villa of f iskus, en ligt juist 20 km van Reims, waar de franse koningen zich lieten zalven 2. En das verhuizen naar Corbeny bij Reims is het, das de ster van Sint Markoen doer rijzen. En tegelijk heel het historisch perspectief in zijn oude levensbeschrijvingen heeft helpen vertroebelen.

Goirles Belang 52 / 23-12-2015

Vergelijk Marcou met mal au cou, marque au cou. Van de andere kant hebben we de franse koningen, die, naar men algemeen geloof de, door hun zalving - to Reims - het privilege verkregen de kwaal door simpele aanraking to genezen.

Hiervandaan de benaming koningszeer. Al heel vroeg moet de afstand tussen Reims - Corbeny overbrugd zijn, en deze twee gelijkaardige genezingskrachten underling in verband gebracht. De koning gaat, na zijn zalving to Reims, op z'n aloude fiskus to Corbeny Sint Markoen vereren - er zijn er zelfs die acht dagen lang to Corbeny verblijven. Des lors on ne sut plus precisement Si le roi guerissait le mal en vertu de function royale Les chanoines de Reims soutenaient la premiere explication, les abbes de Corbeny la seconde.

Ce qui provoqua de plaisantes controverses. Wij weten in elk geval das de legende van deze Rois Thaumaturges of Rois Guerisseurs veel ouder is dan deze van Sint Markoen. Ze komt reeds voor in de heidensagen. We vangen er een echo van op in de bijbel 4 Kon.

Leclercq in zijn Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgic, s. Het is jammer dat abbe Blouard deze bijdrage niet gekend heeft. Nog spijtiger dat hij het kapitale werk van M.

Block, Les rois thaumaturges Straatsburg eveneens voorbijgezien heeft. Ik vrees daarbij das abbe Blouard zijn onderwerp uit een to enge franse - hoek bekeken heeft. Hij had ten minste de engelse koningen hun geval houdt niet het minste verband met Sint Nlarkoen mogen vermelden. Ze tellen ook onder de rois guerisseurs, al words hun bevoegdheid om het koningszeer to genezen door enkele oude f ranse schrijvers betwist 4.

Dit staat toch vast: En ook de langste. Leclercq is bekend als scherpschutter. Maar in ons geval moet hij het, als scherpschutter, toch ofleggen voor de Jezuiet Cahier die, - en das in 't jaar hetzelfde pover sukses vermeldt met de opmerking: Honi soft qui mal y pence.

  • Die Musik in Geschichte und Gegenwart
  • y a r d e n M U Z I E K B O E K

Komen we nu tot onze westvlaamse gevallen. Ik vat de inlichtingen van E. Vroe er zeer gevolgde devotie ; than vervallen. Omstreeks vermeldt men een relikwie, die in door 't bisdom Doornik voor echt erkend words. Er is een jongere autenticiteitsbrief van Mgr Malou 26 aprilwaarin de relikwie als fragment van bet kinbeen aangeduid words. Ze words bewaard in een kunstig zilveren schrijntje - een muilestoter, zoals de oude inventarissen das naief en haast oneerbiedig zeggen - een stukje das wel tot de vroege jaren kan opklimmen.

Pastoor Denorme van Loker zou eens zijn poincon-bril moeten opzetten om das nader to bepalen. V66r het bombardement van was er nog een devotiebeeldje van Nlathias Zen, das verloren ging. We kennen bet genre! Eigenlijk maar een klein verlies. Of een aanwinst, als we bedenken das pastoor De Cuyper hiermee de baan vrij krijgt om Sint Nlarkoen op meer artistieke wijze in eer to brengen.

Er words ons niets meegedeeld over de herkomst van de kortrijkse relikwie. Er is nochtans iets daarover to vinden in de Acta Capituli van de kerk: De monastieke geschiedenis zal niet de sterke kant geweest zijn van de opsteller 4 Andrews Laurentius b.

De mirabill strumas sanandi vi soils Galliae regibus Parisiis De eneeskracht van de engelse koningen beperkt hij biz. Vooreerst waren er geen Wilhelmieten to Antwerpen. En dan, het Pieter-Potsklooster, zo geheten naar de stichter, was een Cistercienzerabdij, die of ficieel gestyleerd words: Gelukkig das die Potsheren vermeld worden ; daarmee words de hele geschiedenis van onze relikwie in 't refine getrokken.

In de antwerpse abdij vereerde men een f ameuze verzameling relikwieen, gezeid van de 36 Heiligen, die thans in de Sint-Andrieskerk over Het zilveren Markoen-zeinsel in de 0. Prelaat Dierickx van bet Potsklooster lies, ineen boekje drukken: Sins Marcoen, wiens HH. Reliquien, geapprobeert van diverscbe Bisscho ppen, zyn rustende in de kercke van d'abd ye van Sint-Salvator tot Antwerpen Dat is maar de aanhef van de 16 12 lang-ademige titel waarmee prelaat Dierickx zijn huisheilige bij de devote vereerders aandient.

Daarmee zijn we verzeild geraakt in een niet-westvlaams geval, waarover we dus niet moeten uitweiden. Die er meer over vernemen wil, verzend ik naar Rond den Heerd VIIIdie tussen haakjes gezeid een rijke bron is voor de geschiedenis van de Markoendevotie. De peregrinaties van de antwerpse relikwie over Corbeny-Keulen staan tamelijk goed vast.

Zodat we kans hebben, our de Bollandist Delehaye na to spreken, bier niet alleen een geautentikeerde, maar nog een autentieke relikwie to vinden. Is emn interessanter geval dan Kortrijk: Laat ons eerst de gegevens van Blouard-Lambrecht samenvatten. Devotie begonnen tijdens de Rode Loop, onder pastoor Jan B. Drubbele, in Relikwie gekregen uit de abdij Cysoing. Blouard maakt er, verkeerdelijk, een klooster van Benediktijnen van ; 't zijn Reguliere Kanunniken.

Beevaart gesteld op de feestdag, 1 mei ; was de aanleiding tot de nog bestaande Kleine Kermis of Meikermis. Devotie enigszins verslapt onder pastoor Drubbele's opvolger, J.

Onder Vynagie words bet eeuwfeest van de devotie to Wingene gevierd, en Vynagie laat bet nog bestaande levensgroot beeld van Sint Markoen maken door de brugse meester Daisy. Een vijftig jaar geleden was de bedevaart, alhoewel vervallen, nog in wezen. De pelgrims kwamen lief st vaor dag en dauw our niet herkend to worden: De beevaartsmis werd gelezen 's morgens to 4 uur.

Wingene krijgt dus zijn relikwie uit Cysoing. Het is altijd interessant na to gaan fangs waar de relikwieen pelgrimeren: Wingene krijgt zijn relikwie door bemiddeling van de baron van Haveskercke. Wingene is een bos- en kasteelstreek ; en, in das paradijs, op 't gescheed van Wingene en Oostkamp ligt de proosdij Hertsberge, een afhankelijkheid van Cysoing, waar er enkele - franse - paters verblijven. Die baron-kasteeiheer zai bet wel best stellen met zijn buurs, de franssprekende paters, zai daar een voetje in huffs hebben.

In die tijd verschilt de proosdij al niet veel van bet kasteel: Er zijn dus gemeenschappelijke belangen. En de prelaat komt sours op bezoek op zijn proosdij, en bij zo'n bong bezoek worden de vrienden van 't huffs aan tafel genodigd, en 17 13 gaat de prelaat een tegenbezoek brengen op 't kasteel. Misschien is de baron wel eens uitgenodigd geweest om een bezoek to brengen aan Cysoing. Abbe Blouard vermeldt als uitstralingscentrums voor de Markoendevotie de oude bisschopssteden Cambrai en Reims biz.

Cysoing tekent een halte - un relais - op deze baan.

Arvo Pärt - Stabat Mater for Choir and String Orchestra

De autenti en van de relikwie to Wingene, met handtekening van prelaat Antoon Vrancx 5zijn op 't archief van 't Bisdom to Brugge terechtgekomen s ; ze dateren van 10 aprilen kregen de bisschoppelijke visa op 29 april. Er werd dus spoed bijgezet ; en we molten veronderstellen das op 1 ores bet feest van Sint Markoen voor 't eerst to Wingene zal gevierd zijn.

In de brief van prelaat Vrancx leest men das, to Cysoing, de relikwieen van Sint Markoen seders onheuglijke tijden in een zilveren beeld gevat waxen en in hoge verering. In bet boek van J. Bataille Saint Evrard, fondateur de Cysoing ; lees ik biz. Er words toch gezegd das deze twee relikwieen: Te Wingene werd dadelijk een Markoenbroederschap ingesteld. Dit register heb ik nog in handen gehad.

De informatie van RdH is in zekere zin misleidend: In hetzeifde boek words verder een nieuw hoofdstuk begonnen, das verwijst naar de confrerie van Sint Markoen, ingesteld op 26 november Van uit Rome werden aflaatbrieven verkregen voor de leden: Jozef Vrancx is prela.

In quorum fidem hac Xa aprilis anni millesimi octuagesimi priori subscripsi et sigillum meum apposui. Van Lokeren had het niet gemakkelijk. Eerst vond hij zijn pastorie door een mededinger betwist. En wanneer die eerste ruzie was bijgelegd, stond hij met een uitgebrande kerk die moest hersteld worden.

BIEKORF. WESTVLAAMS ARCHIEF voor Gesehiedenis, 0 udheidkunde en Folklore - PDF

Dat hij zich maar weinig of niet om Sint Markoen bekommerde, zou ik toch niet durven to zeggen. Ik zie das hij tot twee keer toe de romeinse aflaten last vernieuwen 21 april ; 22 januari En in zijn tijd werd het eerste Sint-Markoenaltaar opgericht. Op 26 oktober gaat de baljuw J.

Onraedt een kontrakt aan met de schilder J. Catanio, over 't leveren van een schilderij voorstellend: Hij ging zo ver - das lees ik in een van zijn brieven - zich of to vragen of deze datum geen mislezing was voorde tijd, zoals we dadelijk zullen zien, das er een nieuw Markoenaltaar tot stand kwam. Maar das gaat niet. Want voor das later altaar is bet de bruggeling de Cock die de schilderij levers. En baljuw Onraedt is al in afgetreden. Ik kan me de zaken als volgt heel klaar voorstellen.

Pastoor van Lokeren heeft jaren lang dienst gedaan in de middenbeuk van zijn afgebrande kerk die, zo goed zo kwaad afgeberdeld en afgeschut, als voorlopige kerk dienst deed. De zijkoren en zijbeuken stonden nog in de muren recht, en men heeft ondertussen dapper voortgewerkt aan de herstelling. Omtrent is ten minste de zuidbeuk klaar gekomen. Daar stond vroeger bet Sint-Amandsaltaar, gekonsakreerd in door bisschop Christophori. In elk geval bet altaar kwam er: Pastoor Vynagie, benoemd inkwam op tijd om 't eeuwfeest van onze devotie to Wingene to vieren.

En hij vierde 't we!. Eerst met das schoon beeld door Daisy to laten snijden ; en dan met bet Markoenaltaar op to smukken, als hij 't niet volledig lies vernieuwen. Voor das altaar leverde de brugse meester de Cock de schilderij', die in RdH IV als volgt beschreven words: Drievuldigheid, en Sint Marcoen, Gods gunsten of smeekende over de knielende pelgrims. Onder deze ziet men eenen persoon in koninklijk gewaad, 't is sins Lodewijk, koning van Vrankrijk. Dit vervult bijna geheel bet onderste gedeelte der schilderije.

Hooger op ziet men eenen priester, in witten overrok en in preekende houding, naar Sint Marcoen wijzende. In 't Archivenboek van RdH 18 zal D. Wingene heeft, zoals onze meeste dorpskerken, in de onzalige jaren veel van zijn schone oude meubilering verloren. In wend de kerk op de oostkant merkelijk uitgezet, en ging bet Markoenaltaar to kwiste. De schilderi] verhuisde naar heel van achter in de kerk, tegen de toren. In deed men de toren springen, en hiermee was onze schilderi] aan flarden.

Dat kon misschien nog hersteld worden - er is to weinig achting voor deze oude gedachtenissen - men verkoos een minder lastige oplossing. Men heeft 't portret van Vynagie uitgeknipt. Laat ons hopen das men er goed voor zorge: Vynagie is een personage van formaat.

Wonderbaer leeven van den H.

BIEKORF. WESTVLAAMS ARCHIEF voor Gesehiedenis, 0 udheidkunde en Folklore

Het was een oud en prijsbaar gebruik ; de pelgrims hadden een gedenkenisse van bun beevaart, en zij leerden den heilige, wiens hulpe zij ingeroepen hadden, van naderbij kennen. De kerkelijke goedkeuring is van Een Wingens liefhebber, die in wi'len 't brugse weekblad Het Belfort regelmatig kleine geschiedkundige bii'dragen inzond, schreef daar 16 mei En in 't nummer van 2 meihad hij reeds aangetekend: Is hij aan 't verslijten, je kunt dot geware worden: Je moet daar seffens aan verhelpen en hem laten scherpen, liever don hem to versmoren en to versmachten in d'olie.

Hij zal groeien lijk dul. Een f ruitbom wil goed gevet zijn, bijzonder een druivelare, maar een katte is best, daar zit nog meet zeever in.

Van een boer uit Bekegem. Ze waren don reeds kwaadkrijgs en worden niet gespaard in de uitspraken, door een rederijker in berijmd tegen allerlei misbruik in stand en beroep. De klacht is welsprekend Maer al mocht ons maerte winnen seven croonen, sy en wilt niet meet dienen doer kinderen woonen. En als men er toch nog weer een gevonden heef t Ons kindermaerte, salt haer oock hinderen, speelt liever met de knechts don met de kinderen.

Uit de bundel van Jan de Bruyne, ed. Vandaag is Adriaen Willaert, net als vroeger, het meest beroemd om slechts een klein deel van zijn omvangrijk oeuvre, nl. Dit zijn korte, pittige en volkse meerstemmige liederen op Italiaanse tekst, elk niet meer dan een paar bladzijden lang, maar stuk voor stuk miniatuurtjes. Hoewel de naam van dit genre - het Latijnse villanus betekent gemeen, van geringe afkomst - verwijst naar het volkse, valt, gelet op de fijne ritmiek en de onmiskenbare harmonische en polyfone elementen, de muziek van die liederen niet als 'eenvoudig' te typeren.

Algemene kenmerken van dit boertig-parodistisch overwegend coupletlied zijn de tweedelige strofe, gelijkaardig naar melodie en een refrein, dat variabel is van lengte en structuur. Van een vast structuurschema is evenwel geen sprake. In oorsprong waren ook de in hoofdzaak homofone zetting met de bovenstemvoering veelal in tertsen en de onderstem als harmonische basis, samen met het gebruik van parallelle kwinten typisch.

Later bevindt de melodie zich meestal aan de tenor, soms aan de sopraan. Doorgaans eisen deze liederen een levendig tempo.

In de 16de eeuw ontwikkelden componisten in Napels de canzona villanesca alla napolitanavaak als onderdeel van uitvoeringen van de populaire commedia dell'arte.

Bij Willaert, die een vijftiental van deze canzone villanesche componeerde, ontmoeten we twee types. Enerzijds zijn er de letterlijke bewerkingen van de Napolitaanse modellen, waarbij de cantus en de tenor van positie wisselen, de oorspronkelijke bas grotendeels behouden wordt en de alt de harmonie vervolledigt; anderzijds de vrije bewerkingen, waarbij de melodie aan de tenor voorkomt en heen-en-weer van de ene naar de andere stem wandelt, imitatieve passussen omgeturnd worden in homofone en omgekeerd, en nieuw materiaal wordt ingelast.

Vecchie letrose, non valete niente Villanesca uit die reeks Tot op onze dagen kent dit lied een ongehoorde populariteit, getuige de vele cd-opnamen. Daar het zeer kort is wordt het meestal verschillende keren na elkaar gezongen, al dan niet afgewisseld met instrumentale versies. Een handtrommeltje kan het best het pittige ritme accentueren. De vrijer drijft de spot met de afgunstige oude vrouwen, onder wier hoede het verliefde meisje wordt geplaatst.

SATB - 1 strofe --A aa B bb' C cc D dd - Direct aansprekende melodie; syncoperingen - Dansante ritmes - Eenvoudige homofone zetting met enkele passussen imitatief contrapunt en ongelijke inzetten; inzonderheid hoofdfuncties met enkele nevenfuncties w. Mary Pardoe en Dr L. Vertaling in het Engels: Spiteful old hags, you are good for nothing, Only for lying in wait in the thicket.

Beat, beat, beat with your canes, Spiteful old hags, murderous and mad! The interpretation of the words of these song is problematical. The third line is the real problem: Does it imply using their canes as weapons? I have chosen that solution. Finally, in line four, 'scannare' means 'to cut the throat of' persons of animalshence my choice of 'murderous'. In all cases, I have humbly striven to give some sense to the English text. De teksten schilderen allerlei volkse tafereeltjes, uit het leven gegrepen: Ignace Bossuyt De Vlaamse Polyfonie.

Timothy Dickey in AllMusic In Renaissance Venice, the imported Neapolitan style of popular music known as the villanescha achieved the status of a fad, though its place in society is unclear.